องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองพัฒนาชนบท นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางไปมาได้สะดวกบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย ผิวจารจรเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการซ่อมแซมตามนโยบาย
จังหวัดปีแห่งการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560
เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสง
สว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา
ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี