องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจ ความเรียบร้อยของถนนในพื้นที่อำเภอบุณฑริก ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟีลท์ติกคอนกรีต

ข่าวประจำวันที่ : 04 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจ ความเรียบร้อยของถนนในพื้นที่อำเภอบุณฑริก ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟีลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 59 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนนาย
กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายณรงค์ ณ อุบล ผู้อำนวยการกองช่าง
และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจ ความเรียบร้อยของถนนในพื้นที่อำเภอบุณฑริก
โดยเริ่มจาก สาย บ.จงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน - บ.ค่าย ม.2-บ.นาโพธิ์กลาง ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นถนนตามโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟีลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางก่อสร้าง 1.250 กม. ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน
ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี