องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

รองนายกอบจ.อุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ข่าวประจำวันที่ : 21 ธันวาคม 2555

รองนายกอบจ.อุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

DSC_1_resize.JPG

DSC_1 (1)_resize.JPG

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ มอบหมายให้นายยุทธพล พันธุเพ็ง รองปลัด อบจ.อุบลฯ เป็นตัวแทนร่วมให้การต้อนรับ คณะจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น นำโดยนายประเสริฐ รวยป้อม ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลฯ

โดยคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานงบประมาณในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2555 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลในการบริหารงบประมาณ และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆไป

ซึ่งอบจ.อุบลฯได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 31 โครงการ แยกเป็นโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 26 โครงการ และโครงการซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ ซึ่งผลดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาได้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.ตระการพืชผล และอ.กุดข้าวปุ้น เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป

สำหรับอบจ.อุบลฯมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2555 ประกอบด้วย กองช่าง นายณรงค์ ณ อุบล รกท.ผอ.กองช่าง นายอัครเดช แสนมาตย์ หน.ฝ่ายก่อสร้างและควบคุบ ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐา ผาลิพัฒน์ หน.ฝ่ายวิชาการกองแผนและงบประมาณ นางจงจิต ทองคำฝุย หน.ฝ่ายติดตามและประเมิณผล และกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยนางเพรชรัตน์ บุญสะอาด รกท.ผอ.กองพัสดุและทรัพย์

DSC_1 (2)_resize.JPG

DSC_1 (8)_resize.JPG

DSC_1 (3)_resize.JPG

DSC_1 (4)_resize.JPG

DSC_1 (5)_resize.JPG

DSC_1 (7)_resize.JPG

DSC_1 (6)_resize.JPG

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี