องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายกอบจ.อุบลฯ ให้โอวาทแก่ครูที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดอบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 15 มีนาคม 2555

นายกอบจ.อุบลฯ ให้โอวาทครูที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดอบจ.อุบลฯ

D1 (1).jpg

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)พ.ศ.2550 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู ฯ) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2555 จึงบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นางไพศรี สุจริต วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
2.นางณิชชา มะลีจันทร์ วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
3.นายพรชัย ขุมคำ วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
4.นางชดาษา สันถวะสกุล วิชาเอก วท.บ.วิทยาการคอมฯ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
5.นายดนุพล มนัส วิชาเอก บธ.บ.การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ครูผู้ช่วยโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ทั้งนี้นายพรชัย ได้ให้โอวาทแก่ครูที่บรรจุใหม่ว่า ขอให้ครูที่บรรจุใหม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน รวมทั้งมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่ง และเป็นคนดีของสังคม

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

D1 (1).jpg

จารุณี-ทาริกา/ข่าว

สุธน /ภาพ

ปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์/หัวหน้าฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี