องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักศึกษาศาสนาและวันฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุขโดยมี นายพันธ์ฐินันท์ สานุสันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานเปิด ณ
วัดป่ารุ่งแสงจันทร์ อำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 323 คน
สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่างๆในสังคมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกรงว่าเด็กและเยาวชนจะซึมซับรับความรุนแรงเหล่านั้นมาปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่สังคมและประเทศชาติ ได้ในอนาคต
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ให้กับนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ครรชิต-ข่าว/ครรชิต-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี