องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**

ข่าวประจำวันที่ : 04 มิถุนายน 2561

*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**

วันที่ 4 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงเรียกประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นำไปสู่การปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ#
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี