องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***

ข่าวประจำวันที่ : 01 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ Otop Center อบจ.อุบลฯ โดยมีสมาชิกสภา อบจ. อุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เครือข่ายประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคติดต่ออื่นๆ และยังเป็นสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอีกด้วย

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ #
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี