องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ ฎกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง" **

ข่าวประจำวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ ฎกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง" **

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบเข้าร่วม จำนวน 300 คน
โดยกองกิจการสภาอบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยเชิญวิทยากรมาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ กกต.ในการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง และเรื่องประชาธิปไตยกับการสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครองระดับประเทศ เพื่อสร้างขบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในการปฏิรูปและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ ครรชิต-จอโปรเจคเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี