องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง ที่ อ.บุณฑริก **

ข่าวประจำวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2561

*อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง ที่ อ.บุณฑริก **

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุณฑริก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรำพูน ตันติวนิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี และสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยมีนายมนชัย จันทโรธร นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานโดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บุณฑริกเข้าร่วม จำนวน 300 คน
โดยกองกิจการสภา อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยเชิญวิทยากรมาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ กกต.ในการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง และเรื่องประชาธิปไตยกับการสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครองระดับประเทศ เพื่อสร้างขบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในการปฏิรูปและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ จอโปรเจคเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี