องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการศาสตร์พระราชาฯ**

ข่าวประจำวันที่ : 08 มกราคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการศาสตร์พระราชาฯ**

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือการอบรมโครงการศาสตร์พระราชา สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.ดร. อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 22 สำหรับโครงการศาสตร์พระราชาสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา นำไปพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนของตนเองให้ยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 จำนวน 27 รุ่นๆละ 300 คน จึงจัดการประชุมในวันนี้ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี