องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การวิเคราะห์ปัจจัย SWOT ANALYSIS

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

การวิเคราะห์ปัจจัย SWOT ANALYSIS

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การวิเคราะห์ปัจจัย SWOT ANALYSIS เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 – 2563”
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 สำหรับการอบรมตามโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการ
วิเคราะห์สภาพองค์กรในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน จุดโอกาสและอุปสรรคต่างๆที่อาจเป็นปัญหาสำคัญ
ในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 200 คน

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี