องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือถึงการขับเคลื่อนการดำเนิน
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผอ.ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ
เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
.....โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมจัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้เกิดความรับรู้
ความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off
ก้าวแรกในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาโดมวิทยาลัย
เทคนิคอุบลราชธานี เพื่อลดอัตราความสูญเสียจากการบาดเจ็บและพิการทางสมอง ที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี