องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤษภาคม 2560

ประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้
นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย รกน.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดฯเข้าร่วม
ประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560
โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ไปสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ต่อไป

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี