องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ประจำสัปดาห์

ข่าวประจำวันที่ : 08 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ประจำสัปดาห์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุม
คุณธรรม ชั้น2 อบจ.อุบลราชธานี โดยในที่ประชุมได้หารือการปฏิบัติราชการภายใต้นโยบาย
3 แก้ 5 ดี พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตลอดจนรับ
ทราบ ปัญหา/อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพื่อการวางแผน
ในการ ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึด
ความรวด เร็ว ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี