องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม big cleaning day

ข่าวประจำวันที่ : 07 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม big cleaning day

วันที่ 7 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นำข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรม
big cleaning day และกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
ณ บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สถานีขนส่ง
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานี, สถานีขนส่งเดชอุดม ,สถานีขนส่งสิรินธร ,ศูนย์แสดง
และจำหน่ายสินค้า(otop) , กองช่าง ,กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองพัฒนา
ชนบท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญด้านความสะอาด
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และสอดคล้องกับกิจกรรม 9 ส. จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning day
และกิจกรรมทำความสะอาดและล้างส้วมของหน่วยงาน ในการทำความสะอาด อาคารสำนัก
งานโดยรอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง "โครงการอุบล
เมืองสะอาด ปี 2560 " อีกด้วย

สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-สิทธิพล-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี