องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 13 มีนาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายเสถียร บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา เป็นประธานเปิด
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2560 ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รู้จักนำเสนอผลงานด้วยตนเอง รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในการดำรงชีวิต โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14มีนาคม 2560 โดยมี
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม

#สมใจ-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

14.jpg

13.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี