องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ข่าวประจำวันที่ : 08 มีนาคม 2560

นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 8 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำหรับโครงการ
ดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ และการ
เก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่า
ของพืชพรรณ และทรัพยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 64 คน และจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 60 รวม 124 คน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี