16 กุมภาพันธ์ 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ***
 

15 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด***
 

15 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2562***
 

13 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 

13 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี**