17 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.ตระการพืชผล***
 

17 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี****
 

17 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)***
 

17 มิถุนายน 2562 - *** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการเตรียมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563***
 

14 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (ทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 6)***