องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (2)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (13)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
 
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (6)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (8)
 
ข่าวประกาศสอบราคา (142)
ข่าวประกาศสอบราคา
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (426)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
 
ข่าวประกาศประกวดราคา (166)
ข่าวประกาศประกวดราคา
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (314)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (32)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล (16)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (49)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง
 
 
 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี