อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
08 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***
04 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
18 มกราคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
 
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
 
(กองพัสดุฯ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (42)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศร่าง TOR (9)
 
(กองพัสดุฯ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (757)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศสอบราคา (251)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศประกวดราคา (480)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (32)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (98)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (340)
 
(กองพัสดุฯ) บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (222)
 
(กองพัสดุฯ) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (20)
 
(กองพัสดุฯ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (4)
 
 
 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document