องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***
04 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
18 มกราคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (15)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
 
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
สรุปการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (31)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศร่าง POR (9)
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (748)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
 
ข่าวประกาศสอบราคา (251)
ข่าวประกาศสอบราคา
 
ข่าวประกาศประกวดราคา (468)
ข่าวประกาศประกวดราคา
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข
 
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (32)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (336)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (197)
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (95)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง
 
แบบรายงานแผนดำเนินการสอบราคาและประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 
 
 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี