อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
08 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***
04 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
18 มกราคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
 
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)
 
(กองพัสดุฯ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (4)
 
(กองพัสดุฯ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (53)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศร่าง TOR (9)
 
(กองพัสดุฯ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (963)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศสอบราคา (254)
 
(กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศประกวดราคา (693)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (37)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (421)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (19)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง (104)
 
(กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา (450)
 
(กองพัสดุฯ) บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย (248)
 
(กองพัสดุฯ) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (29)
 
(กองพัสดุฯ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (1)
 
 
 
เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document