องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด***
15 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด***

 

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2562***
15 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2562***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
13 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี**
13 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี**

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ**
07 กุมภาพันธ์ 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ**

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี”**
19 มกราคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี”**

 

***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินโรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT**
24 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินโรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT**

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
24 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***

 

** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อำเภอบุณฑริกและโรงเรียนบัวงามวิทยา อำเภอเดชอุดม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
21 ธันวาคม 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อำเภอบุณฑริกและโรงเรียนบัวงามวิทยา อำเภอเดชอุดม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อำเภอเขมราฐ และ โรงเรียนนาสะไม อำเภอตระการพืชผล ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโ
20 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อำเภอเขมราฐ และ โรงเรียนนาสะไม อำเภอตระการพืชผล ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโ

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร และ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อ.พิบูลมังสาหาร ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษ
19 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร และ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อ.พิบูลมังสาหาร ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษ

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนืเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ***
18 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนืเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***
17 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***

 

** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนหนองบัวฮี และโรงเรียนโนนกลางพิทยาคม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***
14 ธันวาคม 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนหนองบัวฮี และโรงเรียนโนนกลางพิทยาคม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***

 

** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนหนองบัวฮี และโรงเรียนโนนกลางพิทยาคม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***
14 ธันวาคม 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนหนองบัวฮี และโรงเรียนโนนกลางพิทยาคม ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562***
 
 
ข้อมูลทั่วไป (2)
ข้อมูลทั่วไป
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผลงานด้านวิชาการ (3)
ผลงานด้านวิชาการ
 
ข่าวประกาศ (7)
ข่าวประกาศ
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกาศึกษา
ส่วนบริหารการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี