หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางศุภรดา  สาธุจรัญ
นางศุภรดา สาธุจรัญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ตรวจสอบภายใน 1
ตรวจสอบภายใน 2
ตรวจสอบภายใน 3
Untitled Document