องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***
22 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561***
09 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561***

 

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
27 ธันวาคม 2559 - นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ
13 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
23 มิถุนายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

 

อบจ.อุบลฯ ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563)
22 มิถุนายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563)

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
27 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางอำเภอม่วงสามสิบ
26 พฤษภาคม 2559 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางอำเภอม่วงสามสิบ

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
25 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
24 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
23 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
19 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน
18 พฤษภาคม 2559 - นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
17 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

 

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
16 พฤษภาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
 
 
กำหนดการประชุม (1)
กำหนดการประชุม
 
แผนพัฒนาสี่ปี (2)
 
การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (1)
การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (1)
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (5)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด (4)
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (10)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (8)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
แผนพัฒนาสามปี (56)
แผนพัฒนาสามปี
 
แผนการดำเนินงาน (18)
แผนการดำเนินงาน
 
การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) (2)
 
 
 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วัชรินทร์  เผ่าภูรี
นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี