องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
16 มกราคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4***
07 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561**
04 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561**

 

** *อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2561***
27 พฤศจิกายน 2561 - ** *อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2561***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 ***
16 ตุลาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 ***
18 กันยายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***
20 กรกฎาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ (วัน ที่สอง)
03 กรกฎาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ (วัน ที่สอง)

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเพื่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ ***
02 กรกฎาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเพื่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ ***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***
13 มิถุนายน 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**
26 เมษายน 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**

 

** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2561 **
04 เมษายน 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2561 **

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561***
30 มีนาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***
22 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561***
09 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561***
 
 
กำหนดการประชุม (1)
กำหนดการประชุม
 
แผนพัฒนาสี่ปี (12)
 
การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (1)
การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (1)
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (6)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด (5)
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (10)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (9)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
แผนพัฒนาสามปี (56)
แผนพัฒนาสามปี
 
แผนการดำเนินงาน (25)
แผนการดำเนินงาน
 
การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) (2)
 
 
 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วัชรินทร์  เผ่าภูรี
นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี