(ทำเนียบฝ่ายบริหาร) นายสวัสดิ์ ฤทธิ์สิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 - ปัจจุบัน (1)
 
(ทำเนียบฝ่ายบริหาร) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ปี 2551 - 2555 (2)