องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุบลราชธานี
ที่ตั้ง : ถนนสุรศักดิ์ (ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-45244-4668, 0-4524-6104
โทรสาร : 0-4524-4669, มหาดไทย 38991
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :

นโยบายภาระหน้าที่/พันธกิจ


ลักษณะการทำงาน

"สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" เป็นหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรณีภูมิภาค โดยได้รวมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงทั้งหมดไว้ภายใต้การดูแลของสำนักงานเพียงแห่งเดียว เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมงานบริการทุกประเภทของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยสรุปมี ดังนี้
ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานงานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

"สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" ได้มีการแบ่งฝ่ายในสำนักงานตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานบัญชี การเงิน การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ประสานและจัดทำแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฝ่ายทรัพยากรธรณี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ควบคุมการผลิต การจำหน่าย การขนย้าย โรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ควบคุมงานรังวัด ทำแผนที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่และเหมืองหินให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ ควบคุมและกำกับดูแลโรงโม่หินตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ควบคุมการประกอบกิจการและการใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และหน่วยประสานการขุดเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานรวมทั้งการส่งเสริมและตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรมในชนบท ทั้งในด้านการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ การตลาด ข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุน การฝึกอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กฏระเบียบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

1. ผู้บริหาร
1.1 นายประยูร ติ่งทอง อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม 8)
1.2 นายวาสิต รัตนเทวะเนตร ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม 7)
2. ฝ่ายนโยบายและแผน
2.1 นางศิริพรรณ อิทธิกุล นักวิชาการอุตสาหกรรม 6ว (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย)
2.2 นางนวลนิตย์ อาจริยอาจอง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
2.3 นางกฤษณา อัตตะริยะ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
2.4 นายอัศนีย์ ดำรงชาติ
2.5 นายสิทธิศักดิ์ ถิระพัฒน์
2.6 นายสุนทร ภาคสุโพธิ์
2.7 นายสุรพล พาประจงพนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์

3. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
3.1 นางสาวละเอียด มธุรส
3.2 นางสาวยุพา จูมลี
นักวิชาการอุตสาหกรรม 6ว (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการพัฒนาชนบท
4. ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
4.1 นายกฤษฎา เกิดโภค
4.2 นายวีรชาติ พิมพ์พัฒน์
4.3 นายมวลชัย กันทรมงคล
4.4 นายพินิจ จันทร์สุคนธ์
วิศวกร 6ว (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน 6
วิศวกร 5
วิศวกร 4
5. ฝ่ายทรัพยากรธรณี
5.1 นายโสภิต ทิพย์คงคา นายช่างรังวัด 6 (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย)
5.2 นางสาวมารินี สมคะเณย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
5.3 นางสาวเรณู ไกรรักษ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณี 1

ข้าราชการ : 4 คน
ลูกจ้างประจำ : 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว : 18 คน
รวม : 12 คน

ข้อมูล 2543

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รู้จัก อบจ. อุบล
บุคลากร อบจ.
สำนักงาน / กอง
สำนักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหาร อบจ.
คณะผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
รายงานประชุมผู้บริหาร
งาน นายก อบจ.
งานโซนกลาง (C)
งานโซนเหนือ (N)
งานโซนตะวันออก (E)
งานโซนใต้ (S)
กิจการสภา อบจ.
งานสภา อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
หน่วยงานในสังกัด
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร
ศูนย์สินค้า OTOP
สนามกีฬาทุ่งบูรพา
กองทุนสวัสดิการ อบจ.
โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง
การจัดการความรู้ KM อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. อุบล บริการประชาชน
Clinic Center
รถเครื่องจักรกลหนัก
รถไถเพื่อการเกษตร
รถกู้ชีพ 1669
จัดทำ Passport
จดทะเบียนพานิชย์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อบจ. อุบล บริการข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลจังหวัดอุบล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เชิญเที่ยวจังหวัดอุบล
เรื่องราวเมืองอุบล
วิชาการที่น่าสนใจ
หน่วยงานในอุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรกรรม
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รงมลิงค์เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
เอกสารประชุมและสัมมนา
กระดานสนทนา
แผนที่อบจ.จาก GoogleMap
สำหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี