องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
ที่ตั้ง : เลขที่ 130 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-5421-2
โทรสาร : 0-4531-5422
อีเมล์ : dor7@dor.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dor7ubon.go.th

นโยบาย

วิสัยทัศน์สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
"พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

สถานที่ตั้งและติดต่อสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
เลขที่ 130 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-5421-2 โทรสาร 0-4531-5422
Website : http://www.dor7ubon.go.th e-Mail : dor7@dor.go.th
ภาระหน้าที่/พันธกิจ

พันธกิจสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว
การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing link) ทางเลี่ยง (By pass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบใน 7 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุบลราชธานี


ลักษณะการทำงาน

ภารกิจสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
งานบูรณะและบำรุงรักษา
งานพัฒนาโครงข่ายทาง
งานสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ชายแดน
งานส่งเสริมความเข้มแข็งด้านช่างให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมานพ สุสิงห์
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง นายชูวิทย์ ภูพาดทอง นายทวีชัย สุวรรณอำไพ นายแปลง เวชกามา นายมนัส สุทธะนันทน์
กฏระเบียบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รู้จัก อบจ. อุบล
บุคลากร อบจ.
สำนักงาน / กอง
สำนักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหาร อบจ.
คณะผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
รายงานประชุมผู้บริหาร
งาน นายก อบจ.
งานโซนกลาง (C)
งานโซนเหนือ (N)
งานโซนตะวันออก (E)
งานโซนใต้ (S)
กิจการสภา อบจ.
งานสภา อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
หน่วยงานในสังกัด
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร
ศูนย์สินค้า OTOP
สนามกีฬาทุ่งบูรพา
กองทุนสวัสดิการ อบจ.
โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง
การจัดการความรู้ KM อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. อุบล บริการประชาชน
Clinic Center
รถเครื่องจักรกลหนัก
รถไถเพื่อการเกษตร
รถกู้ชีพ 1669
จัดทำ Passport
จดทะเบียนพานิชย์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อบจ. อุบล บริการข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลจังหวัดอุบล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เชิญเที่ยวจังหวัดอุบล
เรื่องราวเมืองอุบล
วิชาการที่น่าสนใจ
หน่วยงานในอุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรกรรม
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รงมลิงค์เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
เอกสารประชุมและสัมมนา
กระดานสนทนา
แผนที่อบจ.จาก GoogleMap
สำหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี