องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


สวท. จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง : สถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบล ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-1698 , 0-4528-1164
โทรสาร : 0-4531-1699
อีเมล์ : radio_ubon@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://radiothailand.prd.go.th/ubonratchathani

นโยบาย

ประวัติ สวท.อุบลราชธานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายของรัฐ ด้วยการกระจายเสียงเวลา 05.00-24.00 น. ทุกวัน ทางระบบ A.M .ความถี่ 1341 KHz.กำลังส่ง 25 กิโลวัตต์ ตั้งแต่ปี 2508 และ ระบบ F.M. ความถี่ 98.5 MHz
กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา ปัจจุบัน (ปี 2549) มีบุคลากร 13 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 3 คนลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จ้างเหมาบริการ 2 คน

การดำเนินงาน
1. การบริหารหน่วยงาน :เงินงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาทีมงาน
2. การกระจายเสียง : ออกอากาศวันละ 19 ชม. (เวลา 05.00-24.00 น.ทุกวัน
ทางระบบ FM 98.5 MHz และAM 1341 KHz
3. การผลิตรายการ ตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์และรัฐบาล ร่วมผลิตกับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมผลิตกับภาคประชาชน ในชื่อรายการ “รวมมิตร-คิดทำ”
4. การผลิตและเผยแพร่ข่าว จำนวน 1,000 ข่าว/ปี
5. รับบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดหารายได้ตามนโยบาย


การพัฒนางาน
1. ผลิตข่าวเผยแพร่เป็นอันดับ 1 ใน 10 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
โดยเฉลี่ยเดือนละ 474 ข่าว
2. จัดทำระบบ LAN เชื่อมข้อมูลภายในหน่วยงาน และ สำนักประชา สัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
3. จัดทำ INTERNET ONLINE ที่เว็บไซด์ WWW.UBONRADIOTHAILAND.COM ทางระบบ
FM. 98.5 MHz. ออกอากาศตั้งแต่ เวลา 05.00-24.00 น. เป็นประจำทุกวัน
4. จัดช่องทางการสื่อสาร เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ได้ทั้งทาง จดหมาย โทรศัพท์ร่วม รายการ ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และ POST MESSAGE
ทางเว็บไซท์ WWW.UBONRADIOTHAILAND.COM
5. จัดสถานที่บริการติดต่อสอบถาม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และมุมหนังสือ ดีน่าอ่าน ให้บริการ
6. จัดโครงการ “ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน แก่เด็กและเยาวชน” ร่วมกับ
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549 (มิ.ย.-ก.ย.49)-2550


การริเริ่มสร้างสรรค์
1. จัดโครงการ สุขภาพดีกับ สวท.อุบลราชธานี โดยจัดลานกีฬา ออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา17.00-18.00น. ณ หน้าอาคารที่ทำการ โดยอาจารย์ สุวภัทร บุตรอ่อนโรงเรียนบ้านปะอาว
เป็นผู้นำออกกำลังกาย เริ่ม 1 ก.พ. 49
2. จัดโครงการพัฒนา สวท.อุบลราชธานี โดยกิจกรรม 5 ส. สนับสนุนโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เริ่ม 8 ก.พ. 49
3. จัดโครงการวรรณกรรมทางอากาศ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ตามนโยบายส่งเสริม
รักการอ่านของ กปส.
4. จัดโครงการ “สวท.อุบลฯ เข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม ทุกวันพระ”ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. ถึง 22 ก.ย. 2549
จำนวน 12 ครั้ง ใน 7 วัด


ภาระหน้าที่/พันธกิจ

ลักษณะการทำงาน

พื้นที่เขตบริการ


พื้นที่เขตบริการ ระบบ เอ.เอ็ม. 1341 กิโลเฮิร์ท
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง วารินชำราบ สำโรง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง นาเยีย เดชอุดม
สว่างวีระวงค์ ตาลสุม พิบูลมังสาหาร สิรินธร ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น เหล่าเสือโก๊ก
จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเมือง พนา ปทุมราชวงศา หัวตะพาน ลืออำนาจ
จังหวัดยโสธร ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ค้อวัง มหาชนะชัย ป่าติ้ว
จังหวัดศรีสะเกษ ที่อำเภอเมือง ยางชุมน้อย กันทรารมย์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง ราษีไศล พยุห์ ศรีรัตนะ เบญจลักษณ์

พื้นที่เขตบริการ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 98.5 เมกกะเฮิร์ท
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง วารินชำราบ สำโรง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง นาเยีย เดชอุดม ตาลสุม สว่างวีระวงค์ พิบูลมังสาหาร สิรินธร ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น
เหล่าเสือโก๊ก
จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเมือง ปทุมราชวงศา หัวตะพาน พนา ลืออำนาจ
จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว ค้อวัง มหาชนะชัย ป่าติ้ว
จังหวัดศรีสะเกษ ที่อำเภอเมือง ยางชุมน้อย กันทรารมย์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง ราษีไศล พยุห์ ศรีรัตนะ เบญจลักษณ์กฏระเบียบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมของ สวท. อุบลราชธานี

สวท.อุบลฯ และรวมมิตร-คิดทำ ทอดกฐินถิ่นนักปราชญ์
ณ วัดป่าขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ วันที่ 22 ต.ค.2549


ผอ.สวท.อุบล และผอ.รพ.สรรพสิทธิ์ ร่วมทอดกฐินที่วัดป่าขามใหญ่

ผอ.สวท.อุบลฯพร้อมคณะร่วมขบวนแห่

ลีลานางรำสุดสวย

เจ้าหน้าที่ สวท.อุบลฯและสมาชิกรวมมิตร-คิดทำ
ทอดผ้าป่าหนังสือ ณ วัดป่าศรีตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ
วันที่ 23 ต.ค. 2549

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ผอ.สวท.อุบลฯยิ้มแย้มเพราะอิ่มบุญ

พ่อกอง-อ.ชาญชัย-ทนายประพันธ์ สามหน่มสามมุม


พ่อตุ๊-พ.ท.บุญเลิศ-พ่อสมจิตร มองต้นผ้าป่าด้วยความอิ่มใจ

ขอให้มีความสุขหลายๆเด้อ สาธุ

ทนายประพันธ์พูดคุยกับชาวบ้าน

ผอ.สวท.อุบลฯ ผู้แทน ผอ.สปข.2 นำข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รู้จัก อบจ. อุบล
บุคลากร อบจ.
สำนักงาน / กอง
สำนักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหาร อบจ.
คณะผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
รายงานประชุมผู้บริหาร
งาน นายก อบจ.
งานโซนกลาง (C)
งานโซนเหนือ (N)
งานโซนตะวันออก (E)
งานโซนใต้ (S)
กิจการสภา อบจ.
งานสภา อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
หน่วยงานในสังกัด
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร
ศูนย์สินค้า OTOP
สนามกีฬาทุ่งบูรพา
กองทุนสวัสดิการ อบจ.
โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง
การจัดการความรู้ KM อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. อุบล บริการประชาชน
Clinic Center
รถเครื่องจักรกลหนัก
รถไถเพื่อการเกษตร
รถกู้ชีพ 1669
จัดทำ Passport
จดทะเบียนพานิชย์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อบจ. อุบล บริการข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลจังหวัดอุบล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เชิญเที่ยวจังหวัดอุบล
เรื่องราวเมืองอุบล
วิชาการที่น่าสนใจ
หน่วยงานในอุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรกรรม
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รงมลิงค์เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
เอกสารประชุมและสัมมนา
กระดานสนทนา
แผนที่อบจ.จาก GoogleMap
สำหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี