องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก (อบต. ขี้เหล็ก)
ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ม.7 ถ.รพช. ต.ขี้เหล็ก กิ่ง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 08-9949-5487
โทรสาร :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :

นโยบาย

ชื่อ-นามสกุล :

นายบัญญัติ โขมะพัฒน์

ตำแหน่ง :

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ :

08-9949-5487

ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลขี้เหล็กเป็นเขตการปกครองของตำบลตาเภา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี แล้วได้แยกตัวออกมา แลมาแยกหมู่บ้านบางส่วนให้ขึ้นกับตำบลไพบูลย์ เพราะมีหมู่บ้านมากปกครองยาก จึงเหลือหมู่บ้านในการปกครองเพียง 12 หมู่บ้าน เดิมนั้นเรียกว่า "บ้านกะเฮิ๊ด" เป็นภาษาเขมรแปลว่าขี้เหล็ก ทางราชการจึงให้เปลี่ยนมาใช้คำว่า "ขี้เหล็ก" มาจนถึงปัจจุบันสภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ประชากรของตำบลมี 3 เผ่าภาษา คือ อีสาน,เขมร,ส่วย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ปอ ไร่อ้อย และไร่มัน อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 8 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาเภา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไพบูลย์ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,978 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,743 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก - ทำนา
อาชีพเสริม - สานกระติบข้าวจากต้นคล้า , ทำข้าวซ้อมมือ ,
ทอเสื่อกก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2. วัดป่าบ้านหนองขอน
3. ป่าสงวน
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เดินทางด้วยรถรับจ้างจากตัวอำเภอ - ถนนลาดยาง 5 กม.
- ถนนลูกรัง 3 กม.

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,743 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสานกระติบข้าวจากต้นคล้า
สถานที่ตั้ง : ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางศิริวรรณ ไชยมั่น
โทร :01-2557472
e-mail : รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
กระติบข้าวจากต้นคล้า
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
วัดป่าบ้านหนองขอน
เป็นวัดป่าสาขาวัดป่าพง มีความร่มรื่น และต้นไม้จำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลีกตัวจากความวุ่นวายมาสงบ
ร้านอาหารในตำบล/ใกล้เคียง
ชลิตาคาราโอเกะ 40 หมู่ 9 ต.ตาเภา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี อาหารป่า แจ่วฮ้อน อาหารตามสั่ง
ต้นตาลเนื้อย่างเกาหลี 76 หมู่ 9 ต.ตาเภา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เนื้อย่างเกาหลี อาหารตามสั่ง

ที่มา http://www.thaitambon.com/tambon/tsmelist.asp?ID=343303
ภาระหน้าที่/พันธกิจ

ลักษณะการทำงาน

กฏระเบียบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รู้จัก อบจ. อุบล
บุคลากร อบจ.
สำนักงาน / กอง
สำนักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหาร อบจ.
คณะผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
รายงานประชุมผู้บริหาร
งาน นายก อบจ.
งานโซนกลาง (C)
งานโซนเหนือ (N)
งานโซนตะวันออก (E)
งานโซนใต้ (S)
กิจการสภา อบจ.
งานสภา อบจ.
สมาชิกสภา อบจ.
หน่วยงานในสังกัด
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร
ศูนย์สินค้า OTOP
สนามกีฬาทุ่งบูรพา
กองทุนสวัสดิการ อบจ.
โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง
การจัดการความรู้ KM อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. อุบล บริการประชาชน
Clinic Center
รถเครื่องจักรกลหนัก
รถไถเพื่อการเกษตร
รถกู้ชีพ 1669
จัดทำ Passport
จดทะเบียนพานิชย์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อบจ. อุบล บริการข้อมูลวิชาการ
ข้อมูลจังหวัดอุบล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เชิญเที่ยวจังหวัดอุบล
เรื่องราวเมืองอุบล
วิชาการที่น่าสนใจ
หน่วยงานในอุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรกรรม
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รงมลิงค์เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
เอกสารประชุมและสัมมนา
กระดานสนทนา
แผนที่อบจ.จาก GoogleMap
สำหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี