เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400cc จำนวน 10คัน 23 มกราคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน 23 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 21 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 21 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 21 มกราคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่2 16 มกราคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 03 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2562 pdf
ผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิเช่าพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท๊กซี่มิเตอร์) 19 ธันวาคม 2562 pdf
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ครั้งที่2 19 ธันวาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 09 ธันวาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่2 09 ธันวาคม 2562 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 09 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบัณฑริก 06 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 7 - บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1ตู้ 28 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม 22 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ตำบลสีวิเชียร-บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 21 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยข้าวสาร สายบ้านนาดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ หมู่ที่11 ตำบลหนองสะโน-บ้านขุมคำ หมู่ที่7 - บ้านค่าย หมู่ที่2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยกว้าง สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 12 พฤศจิกายน 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่8ฯนฯ 08 พฤศจิกายน 2562 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 08 พฤศจิกายน 2562 pdf
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 08 พฤศจิกายน 2562
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1ตู้ 04 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้าง อาคารบ้านพักครู จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร 04 พฤศจิกายน 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเค็ง หมู่5 ฯลฯ 01 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 26 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจาน หมู่ 4ฯลฯ 25 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 24 ตุลาคม 2562
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำหนามแท่ง หมู่8 24 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน 24 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 24 ตุลาคม 2562 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 2821 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>