เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่8ฯนฯ 08 พฤศจิกายน 2562 pdf
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 08 พฤศจิกายน 2562
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1ตู้ 04 พฤศจิกายน 2562
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเค็ง หมู่5 ฯลฯ 01 พฤศจิกายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจาน หมู่ 4ฯลฯ 25 ตุลาคม 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำหนามแท่ง หมู่8 24 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 24 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2562
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังแดง สายบ้านปากบุ่ง หมู่ 4 18 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาดโตน หมู่ที่7 ตำบลแก่งเค็ง - บ้านบก หมู่ที่2 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น 17 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 17 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2562 pdf
บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ๋าฮี หมู่11ฯลฯ 11 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม 10 ตุลาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ใหญ่ - บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 09 ตุลาคม 2562 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 07 ตุลาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2562 pdf
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 1-12 กันยายน 2562 14 กันยายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดหาวัสดุสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 4000ถุง 13 กันยายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดหาวัสดุสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 4000ถุง 13 กันยายน 2562 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 หลัง 12 กันยายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 12 กันยายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112- บ้านหนองผือ หมู่ที่4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม 11 กันยายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนาโหนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่12 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ 09 กันยายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเดชเดชอุดม 05 กันยายน 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 02 กันยายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร 02 กันยายน 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ยธ.0146 สร้างสะแบง - บ้านจงพะไล - บ้านลุมพุก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1- 0088 บ้านยางน้อย - บ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน 30 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 29 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ-บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรังปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltiv Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) สาย อบ.ถ.1-0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1- 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 2771 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>