เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 02 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01 เมษายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน 31 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ จำนวน 10คัน 31 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 27 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 26 มีนาคม 2563 pdf
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 26 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10คัน ประกอบด้วยรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 6คัน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4คัน 26 มีนาคม 2563 pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2546 24 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 17 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ ซ่อมปรับปรุงคอสะพาน สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 13 มีนาคม 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 06 มีนาคม 2563 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05 มีนาคม 2563 pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 04 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 04 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม ถึงบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 04 มีนาคม 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400ซีซี จำนวน 10คัน 26 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน 26 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 18 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 17 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี 07 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 04 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 31 มกราคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400cc จำนวน 10คัน 23 มกราคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400cc จำนวน 4คัน 23 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 มกราคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 มกราคม 2563 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 2863 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>