เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5 เมษายน 2563 06 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 เมษายน 2563 04 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 มีนาคม 2563 01 เมษายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ประจำปี 2563 11 มีนาคม 2563 pdf
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 13 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 11 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนบัวงามวิทยา 11 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่งความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 07 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 02 กุมภาพันธ์ 2563
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 29 มกราคม 2563 pdf
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 29 มกราคม 2563 pdf
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 27 มกราคม 2563 pdf
รับสมัคร กกต. ท้องถิ่น 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 21 มกราคม 2563 pdf
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS1669) 17 ธันวาคม 2562
กำหนดการเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 07 ธันวาคม 2562 pdf
ประกาศจราจรเรื่อง ให้เดินรถทางเดียว ถนนสุริยาตร์ (ช่วงหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์) 25 พฤศจิกายน 2562 pdf
กิจกรรม 2020 เที่ยวสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
รายละเอียด เดิน-วิ่ง มินิฮอร์ฟมาราธอน 04 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบประมาณการเงิและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม อบจ.อุบล 28 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อบจ.อุบล 25 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) 25 ตุลาคม 2562 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบล 24 ตุลาคม 2562
สมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รุ่นที่91 ประจำปี 2562 14 สิงหาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 27 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 02 พฤษภาคม 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปลอดโฟมและพลาสติก 04 มิถุนายน 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2560 28 พฤษภาคม 2561
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๙ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๗ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561 pdf
โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก 29 ธันวาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01 พฤศจิกายน 2560
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 93 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>