ข่าวประกาศประกวดราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่8 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่17 ตำบลโพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ห้วยธาตุ บ้านทองหลาง หมู่ที่11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เชื่อม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 03 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระเวใหม่ หมู่ที่11 ตำบลระเว - บ้านทุ่งนาแพง หมู่ที่12 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคำดูล หมู่ที่5 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยปอ หมู่ที่7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่4 ตำบลชีทวน - ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.87-013 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่7 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2563 pdf
ดูข่าวประกาศประกวดราคาทั้งหมด

 
ประกาศร่าง TOR

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 25 มิถุนายน 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (2168) 29 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 29 พฤษภาคม 2562
ดูข่าวประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่8 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่17 ตำบลโพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ห้วยธาตุ บ้านทองหลาง หมู่ที่11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เชื่อม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 03 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระเวใหม่ หมู่ที่11 ตำบลระเว - บ้านทุ่งนาแพง หมู่ที่12 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคำดูล หมู่ที่5 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยปอ หมู่ที่7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่7 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่4 ตำบลชีทวน - ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.87-013 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่5 ตำบลศรีสุข - บ้านขวาว หมู่ที่4 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.ถ.1-0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2563 pdf
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลางทั้งหมด

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางเมือง หมู่ที่11 เทศบาลตำบลภูจองนาอยอ บ้านตูม หมู่ที่1 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 13 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำวังยาง หมู่ที่8 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี 10 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประเสริฐแสนสุข หมู่ที่5 ตำบลบุเปือย - บ้านยางใหญ่ หมู่ที่1 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 10 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบ.ถ.1-0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 10 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประหูต หมู่ที่3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงยาง หมู่ที่1 ตำบลสงยาง - บ้านลาดควาย หมู่ที่1 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลบ้านแมด - บ้านขุมคำ หมู่ที่7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 09 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย ยธ 0146 สร้างสะแบง - บ้านจงพะไล - บ้านลุมพุก อำเภอโพธิ์ไทร 08 กรกฎาคม 2563 pdf
ดูประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคาทั้งหมด

 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2393ซีซี ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO STANDARA CAB จำนวน 10คัน 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,198 ซีซี ขับเคลื่อน 4ล้อ แบบมีช่ิองว่างด้านหลังคนขับ cab จำนวน 4คัน 12 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 04 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,198 ซีซี จำนวน 4คัน 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 13 เมษายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบัณฑริก 06 ธันวาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 7 - บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 29 พฤศจิกายน 2562 pdf
ดูบันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขายทั้งหมด

 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ จำนวน 6คัน 25 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดน้อย หมู่ที่16 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านไพบูลย์ หมู่ที่3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีี 23 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 27 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 19 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมุ่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2562
ดูบประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้างทั้งหมด

เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document