ข่าวประกาศประกวดราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่6 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2003 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโบกม่วงน้อย หมู่ที่13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - ภูถ้ำทอง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่13 ตำบลหัวนา - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเหล้า หมู่ที่8 ตำบลแกงโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านสร้างแก้วเหนือ หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่12 ตำบลระเว - บ้านคอนสาย หมู่ที่6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีต้อม หมู่ที่6 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร สายบ้านตลาด หมู่ที่2 ตำบลเมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่14 ตำบลกุดชมภู- บ้านบ๋าฮี หมู่ที่11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่8 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงหมายเลข 2383 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
ดูข่าวประกาศประกวดราคาทั้งหมด

 
ประกาศร่าง TOR

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 25 มิถุนายน 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (2168) 29 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 29 พฤษภาคม 2562
ดูข่าวประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่6 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2003 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่13 ตำบลหัวนา - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโบกม่วงน้อย หมู่ที่13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - ภูถ้ำทอง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเหล้า หมู่ที่8 ตำบลแกงโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านสร้างแก้วเหนือ หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่12 ตำบลระเว - บ้านคอนสาย หมู่ที่6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านนาโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่8 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงหมายเลข 2383 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่14 ตำบลกุดชมภู- บ้านบ๋าฮี หมู่ที่11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีต้อม หมู่ที่6 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 16 กันยายน 2563 pdf
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลางทั้งหมด

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่9 ตำบลโขงเจียม - ทางหลวงหมายเลข 2222 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะตัง หมู่ที่7 ตำบลนาตาล - ทางหลวงหมายเลข 2112 อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 18 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยีย หมู่ที่2 ตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 18 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่10 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 18 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่ห้วยธาตุ บ้านทองหลาง หมู่ที่11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เชื่อม ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ที่2 ตำบลเกษม - บ้านแพง หมู่ที่8 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 15 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่10 ตำบลสำโรง - บ้านหนองฟานยืน หมู่ที่5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 14 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยนารัง สายบ้านห้วยดู่ หมู่ที่3 ตำบลคำหว้า - บ้านดอนโด่ หมู่ที่5 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 14 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 10 กันยายน 2563 pdf
ดูประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคาทั้งหมด

 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน ครั้งที่1000 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 11 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่20 ตำบลดอนจิก - บ้านบัวทอง หมู่ที่9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 03 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่2 ตำบลนาคาย -บ้านห้วยดู่ หมู่ที่3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 03 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประหูต หมู่ที่3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 03 กันยายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันพะลาน หมู่ที่4 ตำบลนาตาล - ทางหลวงหมายเลข 2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่14 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่14 ตำบลเมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำป่อง หมู่ที่8 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านตุงลุง หมู่ที่5 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 25 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่6 ตำบลหนองแก อำเภอเหล่าเสือโก้ก 25 สิงหาคม 2563 pdf
ดูบันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขายทั้งหมด

 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 18 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 22 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10คัน 17 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ จำนวน 6คัน 25 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดน้อย หมู่ที่16 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านไพบูลย์ หมู่ที่3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีี 23 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 27 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 19 สิงหาคม 2562 pdf
ดูบประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้างทั้งหมด

เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document