องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2074 13 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 13 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500,000 ฉบับ 25 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 25 พฤศจิกายน 2558
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ 31 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยคำ จำนวน 6 คัน 23 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมพนักงานขับ 10 เมษายน 2557 pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 08 มิถุนายน 2557 pdf
โครงกาารจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลหนัก รถขุดตีนตะขาบ พนังงานขับ พร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน ๒ คัน 20 มีนาคม 2558
โครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวยาง ม.8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี-บ้านนาอุม ต.ไร่ขิ่ง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ โครงการ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๔ โครงการ 06 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๕ โครงการ 09 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๐ โครงการ 04 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม และ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 25 ธันวาคม 2557
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 24 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 06 พฤษภาคม 2558
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 03 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 14 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงลานอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 23 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนพิลบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 เมษายน 2560
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 โครงการ 23 กรกฎาคม 2557
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 เมษายน 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 03 มีนาคม 2559 pdf
โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 4 โครงการ 23 กันยายน 2557
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ 27 มกราคม 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 22 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี