องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ 24 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.234 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.50 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.450 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.90 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.538 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.535 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.538 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.538 กม. 28 ตุลาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงรียน ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ให้กับโรงเรียน เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 18 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชุนในสถานศึกษา (Knowledge Center) จำนวน 2 โครงการ 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการสร้างสนามบอลเลย์บอล ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 03 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 6 โครงการ 12 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้าง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ 12 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Css-1 จำนวน 22,800 ลิตร เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 514 ตัน เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง 1 โครงการ 17 ธันวาคม 2556
โครงการก่อสร้าง และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 10 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะ กว้าง 7.20 ม. ยาว 18 ม. จำนวน 2 ลำ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 158,400 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 12 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการปรับปรุงป้าย/รั้ว โดรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เอชอุดม จ.อุบลราชธานี 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 105,600 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 15 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 15 มกราคม 2557 pdf
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 290 ตัน ตามโครงก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20 มกราคม 2557 pdf
โครงการชื้อรถจักยานยนต์ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 654 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 20 มกราคม 2557 pdf
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง 1 โครงการ 28 มกราคม 2557 pdf
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดลอกร่องกกทัน บ.ตระการ ม.1 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 28 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 208,000 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 13 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 28 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 92,400 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 7 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 7 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยืนตรวจการณ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 คัน 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ข้ามห้วยชักแล่น บ.นาดี ม.3 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 05 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยละเว บ.สร้างโอ่ง ม.2 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 11 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 2,000 ใบ 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดกีฬานักเรียน จำนวน 3,880 ชุด 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 678 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี