องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันเทเนร่า(TENARA)จำนวน 330,000ต้น 05 สิงหาคม 2551 pdf
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกสนซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 11 มิถุนายน 2552
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกสนซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 11 มิถุนายน 2552
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบากฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหนองทุ่งฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลาฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดงฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแสนสุขฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าก่อฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูตฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาส่วงฯลฯ 30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮังฯลฯ 30 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข ม.11 ต.กระโสบ-บ้านปากน้ำ ม.3 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาบ บ.หนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ.นาเรือง ม.1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะลาง ม.11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านโนนบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ้านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง ม.5 ต.โพนแพง-บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการซ่อมปรัปปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay)สาย บ.ดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช-บ.ห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ ม.32 ต.เมืองเดช-บ้านนาเจริญ ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง ม.15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองฮี ม.8 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน - บ.หนองบ่อ ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.แก่งดูกใส ม.2 ต.โนนกาหลง-บ.ราษฎร์เจริญ ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคอำนวย ม.3 ต.กุดชมภู-ทางหลวงหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย ม.8 ต.โคกจาน-ทางหลวงหมายเลข2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม-บ้านโคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ ม.8 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง-บ้านนามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยโพธิ์ สายบ้านลาดควาย ม.1 ต.ลาดควาย-บ้านนาคำ ม.1 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง ม.7 ต.ศรีสุข-โนนรัง ม.7 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแถลง ม.14 ต.โพนงาม-บ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข2134(ตอนตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่)-บ้านโนนยาง ม.11 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.โนนสมบูรณ์-บ้านท่าหลวง ม.2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรังแร้ง ม.7 ต.โพนเมือง-ทางหลวงหมายเลข2415 อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังเคน ม.4 ต.พังเคน อ.นาตาล-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลฃ2050 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 02 เมษายน 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 172 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี