องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจระแม สายบ้านทุ่งบูรพา ต.หนองขอน - บ้านหนองมะเขือ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 29 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม จำนวน ๑๐ โครงการ 23 เมษายน 2558
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอจอภาพแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง 22 เมษายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน ๕,๓๙๒.๒๑ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 เมษายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลง จำนวน ๔๗,๒๖๒.๙๒ ลิตร 19 เมษายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๘,๗๙๔ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑๐ สายทาง 30 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตรฐาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 26 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ 25 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน บ้านบุ่งแมลงน้อย อำเภอสว่างวีรวงศ์ 24 มีนาคม 2558
โครงกาารจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลหนัก รถขุดตีนตะขาบ พนังงานขับ พร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน ๒ คัน 20 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๓,๐๖๙ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 11 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรืออเนกประสงค์ ขนาด ๒.๔๕ x ๗.๔๐ เมตร 11 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๕ โครงการ จำนวน ๑ ชุด 10 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๔ โครงการ 10 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน 05 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๕ โครงการ 05 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๕ โครงการ 05 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๔,๕๖๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑ โครงการ 03 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๓,๖๕๐ ตัน เพื่อปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด 03 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๔ โครงการ 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้าย พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุง จำนวน ๔ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน 02 มีนาคม 2558
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะเครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๔๙ ซีซี พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย จำนวน ๒ คัน 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบล , สิรินธร 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๔,๙๒๗ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๓ โครงการ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๐๘ ตัน 26 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ โครงการ เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ โครงการ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๕ โครงการ 09 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๔ โครงการ 06 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๓ โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๐ โครงการ 04 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 03 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๓,๗๔๖ ตันเพื่อซ่อมปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕๘ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ 03 กุมภาพันธ์ 2558
โคงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลก ๘,๗๙๕ ลบ.ม.เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน ๑๐ สายทาง 03 กุมภาพันธ์ 2558
แสดง 281 - 320 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี