องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ ม.9 ต.ธาตุ - บ.หนามแท่ง ม.3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย ม.7 ต.นากระแซง - บ.ห่องคำ ม.4 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาดุก ม.16 ต.ไร่น้อย - บ.นาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.คอนสาย - บ.แดง ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข่าโคม ม.2 ต.ปะอาว - บ.ดอนชี ม.8 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม - บ.โคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง ม.6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ.นาสะเดา ม.13 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3207 บ้านโนนยาง-บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.2141 บ้านสำโรง-บ้านปากห้วย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3089 บ้านโนนบาก-บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3146 บ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3124 บ้านตบหู-บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3181 บ้านห้วยข่า-บ้านคำบาก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3156 บ้านหนองขุ่น-บ้านหนองครอก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3055 บ้านหนองไฮ-บ้านทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3075 บ้านคำนกเปล้า-บ้านดอนดู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3079 บ้านดอนโทน-บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.1050 บ้านบก-บ้านดอนใต้ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 15 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจจัดจ้าง บัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 1 ชุด 07 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 09 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 09 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน เชื่อม ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อม บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมากเดื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลโน้นค้อ เชื่อม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวนเชื่อม ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ เชื่อม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อม บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 05 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแดง หมุ่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง-บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 22 ธันวาคม 2559 pdf
แสดง 281 - 320 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี