องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๖ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 28 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒,๙๒๕ ตัน 28 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทาง ถนนสาย อบ.๒๑๔๑ 15 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 13 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลง เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.3005 13 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๐๗ ตัน 08 กรกฎาคม 2558
โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจร จำนวน ๙ โครงการ 07 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ชุด 03 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๕๗๓ ตัน 03 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓,๕๔๒ ตัน 03 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี 02 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อปรับปุรุงถนนสาย อบ.2093 26 มิถุนายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อปรับปุรุงถนนสาย อบ.3025 26 มิถุนายน 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลง(ดีเซล) จำนวน ๔๓,๙๖๓.๒๕ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 25 มิถุนายน 2558
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 11 มิถุนายน 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี จำนวน ๒ รุ่น 08 มิถุนายน 2558
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต สาย อบ.2053 05 มิถุนายน 2558
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง 29 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ในการขนย้ายดินจำนวน ๖๗,๓๘๖.๐๐ ลูกสศก์เมตร จำนวน ๘ คัน 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓,๙๐๑ ตัน 28 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.1046 26 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๖๑๘ ตัน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2558
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนราดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต สาย อบ.2067 22 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงายซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น ๑๕๙ สายทาง 22 พฤษภาคม 2558
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (P๒) สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) 21 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน 21 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี 19 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ พร้อมพนักงานขับและซ่อมบำรุงใช้ในการขนย้ายดินจำนวน ๔๑,๘๓๗.๕๐ ลูกสศก์เมตร 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 12 พฤษภาคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๗๔๑ ตัน 12 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 11 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 06 พฤษภาคม 2558
โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่น 01 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะท่าน้ำวัดหลวง 01 พฤษภาคม 2558
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามห้วยแจระแม สายบ้านทุ่งบูรพา - บ้านหนองมะเขือ 30 เมษายน 2558
แสดง 241 - 280 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี