องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองมันปลา ม.16 ต.นาจะหลวย-ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ.ค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.13 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ-บ.หนองหัวงัว ม.5 ต.บอน อ.สำโรง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่-บ.แดง ม.2 ต.เหล่าแดง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 (ตอนเดช-บุณฑริก) 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ ม.18 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข 2112 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน-บ้านนานางวาน ม.8 ต.ม่วงใหญ่ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก-บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวยาง ม.8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี-บ้านนาอุม ต.ไร่ขิ่ง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน-บ้านค่าย ม.2 ต.นาโพธิ์ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.1-บ้านมะพริก ม.9 ต.ชีทวน-บ้านโนนจานเก่า ม.7 ต.ท่าไห 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านฟากทุ่ง ม.9 ต.โพนแพง 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถนนสาย อบ.2192(เดชอุดม-นาห่อม) อ.เดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม-บ.หนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ ม.2 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน 02 พฤษภาคม 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนพิลบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดหลังคาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน 13 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ม.2 ต.โนนกลาง - บ.คลองแสงจันทร์ ม.10 ต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่นาคลอง ม.17 ต.กุดชมภู - บ.แก่งยาง ม.10 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ ม.9 ต.ธาตุ - บ.หนามแท่ง ม.3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย ม.7 ต.นากระแซง - บ.ห่องคำ ม.4 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาดุก ม.16 ต.ไร่น้อย - บ.นาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง ม.6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ.นาสะเดา ม.13 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
แสดง 241 - 280 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี