องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๑๐๔ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๑๔๐ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคุ้ม - บ้านกระแอก 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๑๔๑ บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๔๑๓๐ บ้านนาเยีย - บ้านโนนกลอย 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๒๔๖ บ้านนาว้า - บ้านถ้ำแข้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๒๐๑๐ บ้านกุศกร - บ้านสะพือ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๐๔๑ บ้านขามเปี้ย - บ้านไหล่ทุ่ง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๐๕๕ บ้านหนองไฮ - บ้านทุ่งเทิง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๑๐๕๘ บ้านโนนกระโจม - บ้านโนนกรุง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๑๗ บ้านกุง - บ้านกุดยาลวน 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๑๕๑ บ้านท่าราด - บ้านน้ำเที่ยง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๒๐๕ บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ๒๑๓๖ บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๑๔ บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ ๓๓๖๓ บ้านสร้างกุง - บ้านดงตาหวัง 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
เลื่อนวันประมูลจ้างฯ และแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๖ โครงการ 27 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๖ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 10 กันยายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๖ x ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 04 กันยายน 2558
โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดินหาดสวนยา 04 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะท่าน้ำวัดหลวง 04 มิถุนายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Css-๑ จำนวน ๒๐๔,๗๑๔ ลิตรเพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๕๘ สายทาง ๑ โครงการ 27 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม จำนวน ๑๐ โครงการ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 30 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 30 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 30 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก 30 มีนาคม 2558
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดเสนอราคา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ โครงการ 12 มีนาคม 2558
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดเสนอราคา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๕ โครงการ 12 มีนาคม 2558
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดเสนอราคา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๔ โครงการ 12 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองขุ่นถึงบ้านหนองครก อบจ.อุบล อ.ทุ่งศรีอุดม 10 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุณฑริก - บ้านหลักป้าย อบจ.อุบล อ.บุณฑริก 10 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อบจ.อุบล อ.เดชอุดม 10 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่องแม็ก - บ้านห้วยทราย อบจ.อุบล อ.บุณฑริก 10 มีนาคม 2558
โครงการซ่อมปรับปรงถนนลาดยางผิวจราจร บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน อบจ.อุบล อ.บุณฑริก 10 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น 09 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 09 มีนาคม 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน 06 มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนแบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร 03 มีนาคม 2558
แสดง 241 - 280 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี