องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการที่มีของ สถ.

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
การป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1074) 03 เมษายน 2551
การควบคุมดูแลและวางมาตรการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1065) 03 เมษายน 2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 03 เมษายน 2551
ชะลอการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว723) 03 เมษายน 2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 03 เมษายน 2551
ชะลอการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว723) 03 เมษายน 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว720) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 03 เมษายน 2551
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว730) 03 เมษายน 2551
ชี้แจงข่าวการจัดซื้อสื่อต้านยาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/3953) 03 เมษายน 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว717) 03 เมษายน 2551
ชี้แจงข่าวการจัดซื้อสื่อต้านยาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/3953) 03 เมษายน 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว720) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 03 เมษายน 2551
การป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1074) 03 เมษายน 2551
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม)(มท 0801.3/ว182) 04 เมษายน 2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว729) 04 เมษายน 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว734) 04 เมษายน 2551
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของ ก.ท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 04 เมษายน 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว731) 04 เมษายน 2551
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม)(มท 0801.3/ว182) 04 เมษายน 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว734) 04 เมษายน 2551
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด สถ.ประจำปี 2551 04 เมษายน 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว733) 04 เมษายน 2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว738) 04 เมษายน 2551
แจ้งเลื่อนกำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word รุ่นที่ 5 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว93) 04 เมษายน 2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว738) 04 เมษายน 2551
แจ้งเลื่อนกำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word รุ่นที่ 5 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว93) 04 เมษายน 2551
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม)(มท 0801.3/ว182) 04 เมษายน 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว731) 04 เมษายน 2551
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของ ก.ท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 06 เมษายน 2551
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 08 เมษายน 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 08 เมษายน 2551
การเผยแพร่การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (มท 0891.4/ว4120) 08 เมษายน 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 08 เมษายน 2551
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 14 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว95) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 08 เมษายน 2551
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 14 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว95) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 08 เมษายน 2551
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด สถ.ประจำปี 2551 08 เมษายน 2551
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 14 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว95) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 08 เมษายน 2551
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว746) 08 เมษายน 2551
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว746) 08 เมษายน 2551
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 08 เมษายน 2551
แสดง 201 - 240 บทความ จากทั้งหมด 1417 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี