องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ - บ.กุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง - บ.คำสว่าง ม.8 ต.ค้อน้อย 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกน้อย ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย - บ.ดงกระชู ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบก ม.2 ต.หนองทันน้ำ - บ.ฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าเมือง ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง- บ.นาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองกอก อ.เหล่าเสือโก้ก 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาห่อม ม.1 ต.นาห่อม - บ.หนองสนม ม.8 ต.โคกชำแระ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก 29 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองมันปลา ม.16 ต.นาจะหลวย-ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ.หนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย - บ.สมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย - บ.หนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย-บ.นาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ.ทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหนามแท่ง ม.8 ต.นาคาย-บ.ห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง - บ.หนองสนม ม.2 ต.บัวงาม 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์สามัคคี ม.8 ต.บัวงาม-บ.โนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไฮตาก ม.7 ต.แก้ง-ทางหลวงหมายเลข 2171(ตอนเดชอุดม-น้ำยืน) 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ.ค้อทอง ม.3 ค้อทอง 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ม.12 ต.ทุ่งเทิง-บ.เตย ม.8 ต.นากระแซง 23 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 22 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 (ตอนเดช-บุณฑริก) 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุข-บ.โพนเมือง ม.4 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ-บ.กุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5โคกสว่าง-บ้านคำสว่าง ม.8 ต.ค้อน้อย 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตุงลุง ม.5 ต.โขงเจียม-บ้านถ้ำป๋อง ม.8 ต.ห้วยไผ่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ-บ.อาเลา ม.1 ต.ค้อน้อย 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองมันปลา ม.16 ต.นาจะหลวย-ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ.ค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย-บ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากหมี่ ม.1 ต.กระโสบ-บ.ดงแสนสุข ม.15 ต.ไร่น้อย 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู ม.9 ต.นาเยีย-บ.โนนยานาง ม.11 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบก ม.2 ต.หนองทันน้ำ-บ.ฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าเมือง ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง-บ.นาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาห่อม ม.1 ต.นาห่อม-บ.หนองสนม ม.8 ต.โคกชำแระ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาดฮี ม.5 ต.นาโพธิ์-บ.ไร่ใต้ ม.4 ต.ไร้ใต้ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะอาว ม.4 ต.ปะอาว-บ.หนองไหล ม.2 ต.หนองขอน 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องไผ่ ม.3 ต.ดุมใหญ่-บ.ศรีสวาท ม.13 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกน้อย ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย-บ.ดงกระชู ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุข ม.1 ต.ศรีสุข-บ.ยางขี้นก ม.1 ต.ยางขี้นก 17 พฤษภาคม 2560
แสดง 201 - 240 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี