องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง ม.11 ต.หนองบัวฮี-บ้านแขมใต้ ม.6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลางใต้ ม.8 ต.ธาตุ-บ้านธาตุ ม.5 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน ม.8 ต.โคกสว่าง-บ้านสร้างแก้ว ม.7 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า-บ้านสันติสุข ม.10 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดูน ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก-บ้านโนนสว่าง ม.6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านตูม ม.1ต.บ้านตูม-บ้านกลางเมือง ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยอุดม ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านโนนงาม ม.4 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง ม.11 ต.หัวนาบ้านดอนติ้ว ม.5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน ม.11 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล-บ้านนาแค ม.6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย-บ้านน้องเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดบ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ ม.5 ต.ท่าโพธิ์ศรี-บ้านโนนแคน ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี ม.7 ต.บัวงาม-บ้านหมากมาย ม.13 ต.กลาง อ.เดชอุดม 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ม.1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี 26 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ม.10 ต.กระแซง-บ้านบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านชัยมงคล ม.18 ต.เมืองเดช 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ให้กับโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไทร ม.1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม-บ้านตบหู ม.8 ต.โนนสววรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า ม.3 ต.ธาตุ-บ้านดอนบาก ม.10 ต.เมืองศรีไค 09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ม.1 ต.ดอนมดแดง-บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ-บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล 09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 22 สิงหาคม 2560
โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 12 โครงการ 22 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 21.00 x 15.00 เมตร โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 08 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก 17 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาห่อม ม.1 ต.นาห่อม - บ.หนองสนม ม.8 ต.โคกชำแระ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย-บ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ - บ.กุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบก ม.2 ต.หนองทันน้ำ - บ.ฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าเมือง ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง- บ.นาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองกอก อ.เหล่าเสือโก้ก 29 พฤษภาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองมันปลา ม.16 ต.นาจะหลวย-ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 29 พฤษภาคม 2560
แสดง 161 - 200 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี