องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาห่อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยยาง - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าดอนย่านาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหลาเสือโก๊ก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก๊ก 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยขะยุง อ.วาริน 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสี่ขา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอุ้ม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสโน อ.บุณฑริก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลโสกแสง อ.นาจะหลวย 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อ.บุณฑริก 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขี้เหล็ก - บ้านหนองโด หมู่ที่ ๑ ตำบลไพบูรณ์ อ.น้ำขุ่น 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเยีย - บ้านหินราด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรือง อ.นาเยีย 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเยีย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเยีย - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี อ.นาเยีย 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลพะลาน - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ อ.นาตาล 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกจา อ.ตระการพืชผล - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ 18 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่งศิลา - บ้านนกเต็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร 18 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านหนองบก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเมือง - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ ๓ ตำบลสว่าง - บ้านสะพานโดม หมู่ที่ ๘ ตำบลแก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคำหว้า - บ้านดอนโด่ หมู่ที่ ๕ ตำบลจิกเทิง อ.ตาลสุม 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรสวรรค์ - บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านตูม อ.นาจะหลวย 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนชะนี หมู่ที่ ๕ ตำบลพรสวรรค์ - บ้านตูม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตูม อ.นาจะหลวย 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลเหล่าแดง อ.ดอนมดแดง 17 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ ๓ อำเภอม่วงสาสิบ - บ้านหาดน้อย หมู่ที่ ๑๖ อำเภอเหล่าเสือโก๊ก 26 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๕ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแสง หมู่ที่ ๑ อำเภอเหล่าเสือโก๊ก 26 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ อำเภอบุณฑริก - บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ ๕ อำเภอนาจะหลวย 26 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านโนนแถลง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ ๑๒ อำเภอบุณฑริก 26 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านนาบัว หมู่ 10 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 อำเภอตระการพืชผล 23 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๖ อำเภอสว่งวีระวงศ์ 23 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ ๒ - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอพิบูลมังสาหาร 18 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านนาชุมชน หมู่ที่ ๘ - บ้านคำผ่าน หมู่ที่ ๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร 18 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านคำสมิง หมู่ที่ ๓ - บ้านสะพานโดม หมู่ที่ ๘ อำเภอสว่งวีระวงศ์ 18 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านคำอ้อ หมู่ที่ ๒ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนามึน หมู่ที่ ๑๐ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 18 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๕ - บ้านนามั่ง หมู่ที่ ๙ อำเภอเขื่องใน 18 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านบก หมู่ที่ ๓ - บ้านนาแค หมู่ที่ ๖ อำเภอศรีเมืองใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านอีเติ่ง หมู่ที่ ๗ อำเภอเขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ ๙ อำเภอนาตาล 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ ๘ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๖ อำเภอเหล่าเสือโก๊ก 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านดงแถบ หมู่ที่ ๖ อำเภอโขงเจียม - บ้านไร่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๒ อำเภอศรีเมืองใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕ - บ้านแก้งลิง หมู่ที่ ๗ - บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ ๘ - บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่๓ อำเภอกุดข้าวปุ้น 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ - บ้านดอนติ้ว หมู่ ๕ อำเภอเขมราฐ 17 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย อบ.๓๑๕๑ บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร 23 มีนาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สถาบัน กษน. ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 23 มีนาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน สาย อบ.๓๐๐๕ บ้านบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก 23 มีนาคม 2559 pdf
แสดง 161 - 200 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี