องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี-บ้านค้อ ม.2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์-บ้านหนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ออก ม.6 ต.โพธิ์ใหญื-บ้านมดง่าม ม.6 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 19 มีนาคม 2561
สายบ้านลุมพุก ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล-บ้านจงพะไล ม.12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม-บ้านโคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง - บ้านถ้ำเต่า ม.2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเพ็ก ม.4 ต.ดุมใหญ่-ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 ต.คำเขื่อนแก้ว-ทางหลวงหมายเลข 2137 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า-บ้านสันติสุข ม.10 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบกออก ม.6 ต.โนนผึ้ง-บ้านน้ำคำ ม.6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งเพ ม.1 ต.พรสวรรค์-บ้านโคกเทียม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอน ม.16 ต.บุ่งหว่าย-บ้านขัวไม้แก่น ม.2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยพระโรจน์ สายบ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.ยางโภาพ - บ.โนนรังใหญ่ ม.4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ อ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเยีย-บ้านเสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3089 บ้านโนนบาก-บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0095 บ้านเลาะ - บ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0119 บ้านหว้า - บ้านถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ. 2068 บ้านนาเจริญ-บ้านสง่า-บ้านนาม่วง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3207 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.2192 เดชอุดม - บ้านนาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหว้าน - บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0031 บ้านนาจาน-บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1-0087 บ้านค้อใหญ่-บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนางาม ม.10 ต.ขี้เหล็ก-บ้านแสนถาวร ม.5 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง ยธ.0146 สร้างสะแบง-บ้านจงพะไล-บ้านลุมพุก อ.โพธ์ไทร จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.1 - 0031 บ้านคำน้ำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว ม.12 ต.โพนงาม-บ้านกุดประทาย ม.5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า-บ้านสันติสุข ม.10 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแสง ม.1 ต.โสกแสง-บ้านโนนแดง ม.8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง ม.11 ต.หนองบัวฮี-บ้านแขมใต้ ม.6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.ทรายมูล-บ้านชุมชนสิบสอง ม.12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน ม.8 ต.โคกสว่าง-บ้านสร้างแก้ว ม.7 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 09 มีนาคม 2561
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี