องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 09 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 09 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน เชื่อม ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อม บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวนเชื่อม ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ เชื่อม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมากเดื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลโน้นค้อ เชื่อม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งมะแลง เชื่อม บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 06 มกราคม 2560
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 05 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแดง หมุ่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง-บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 22 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.3178 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 20 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลสุม หมู่ที่ 11 ตำบลตาลสุม-บ้านคำหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 16 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2254(ตอนห้วยข่า)บ้านห้วยข่า-บ้านคำบาก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 13 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง-บ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.3205 บ้านบุ่งหวาย-บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน 15 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองตอแก้ว ม.4 ต.ขี้เหล็ก - บ้านหนองบัว ม.13 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบล 14 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบล 14 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๗ โครงการ 07 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๒ โครงการ 02 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๘ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ๖ โครงการ 12 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดคอนกรัต จำนวน ๑๐ โครงการ 07 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 06 กันยายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓,๘๘๖ ตัว 26 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ๘ โครงการ 25 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 22 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 18 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ โครงการ 11 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 09 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 08 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.๔๒๗๙ ทล.หมายเลข ๒๒๗ - ตอนแยก ทล.หมายเลข ๒๑๓๔ - ศรีเมืองใหม่ 05 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖ โครงการ 28 กรกฎาคม 2559 pdf
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี