องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลส์ - ติกคอนกรีต สายทาง อบ.5159 บ้านเตย-บ้านน้ำคำน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.5169 บ้านสร้างมิ่ง-บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทาง อบ.3043 บ้านค้อใหญ่-บ้านนาสะอาด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 22 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Pecycling)สายทาง อบ.3132 บ้านหว้าน-บ้านสว่าง(Sta.0+000-3+000 กม.) อ.สำโรง จ.อุบลราชธาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) 22 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบ.1024 บ้านตาลสุม-บ้านคำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 22 ธันวาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยปลาคูณ สายบ้านโนนสววรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวรรค์-บ้านโคกเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 24 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสามหง่า สายบ้านไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไทย-บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 24 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกว้าง สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร-บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 16 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 24 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านดอนตาโน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่12 ตำบลสระสมิง-บ้านดอนผอุง หมู่ที่5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเหมือนแอ่ หมู่ที่3 ตำบลนาตาล-ถนนยุทธศาสตร์ 2112 อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิง-บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3213 บ้านม่วงฮี ถึงบ้านโพนงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตาหวัง สายบ้านหนองฟานยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม-บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหกวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยงูเหลือม สายบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ-ทางหลวงหมายเลข 2396(ตอนสิรินธร-บุณฑริก) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยทรายมูล สายบ้านทรายมูล-บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.3005 บ้านบุณฑริก-บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยหนองเบ็ญ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู-บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยธาตุ สายบ้านท่าโพธิ์ศรี - บ้านเขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม 17 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วร่องคำ สายบ้านนาผาย ม.5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบล - บ้านนาหลู่ ม.3 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร 17 พฤศจิกายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร สายซอยตาชู เขตเทศบาลเมืองพิบูล - บ้านสามชัยใหม่ ม.๑๖ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 03 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ถนนจักรทวี เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม - บ้านสามชัยใหม่ ม.๑๖ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 03 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุมถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน้ำ สายเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ - บ้านนาคำ ม.๑ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 03 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรสายบ้านสามชัยใหม่ ม.๒๐ ต.เมืองเดช - บ้านท่าโพธิ์ศรี ม.๑ ต.โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม 03 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร สายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ ๓๐ ต.เมืองเดช - บ้านนาเจริญ ม.๑ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม 30 กันยายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 30 กันยายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านครูเมืองตก หมู่ ๔ - บ้านดอนผงอุ หมู่ ๕ อ.วาริน - บ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๕ ต.โคกกล่อง อ.สำโรง 30 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ ม.๑๗ - บ้านท่าช้าง ม.๓ ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ อ.พิบูลมังสาหาร 19 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร - บ้านสามชัยใหม่ หมู่ ๑๖ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 19 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง ม.๔ - บ้านสองคอน ม. ๑๐ ตำบลตบหู อ.เดชอุดม 15 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล ม.๒ - บ้านนาแก ม.๑ ตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร 15 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดื่อโดม ม.๕ ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ อ.พิบูลมังสาหาร 15 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยอุดม ม.๑๙ ต.เมืองเดช - เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม 15 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบากชุม หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ อ.สิรินธร 07 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกษม - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม 07 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ.๔๒๗๙ ทล. หมายเลข ๒๒๗ - ตอนแยก ทล. หมายเลข๒๑๓๔ อ.ศรีเมืองใหม่ 07 กันยายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขี้เหล็ก - บ้านหนองโด หมู่ที่ ๑ ตำบลไพบูรณ์ อ.น้ำขุ่น 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๔ ตำบลขี้เหล็ก - บ้านอีสาน เศรษฐกิจ หมู่ที่ ๒ ตำบลไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น 19 สิงหาคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยขะยุงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยขะยุง - บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าราด อ.วิรินชำราบ 19 สิงหาคม 2559 pdf
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 413 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี