องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โครงการ 23 กรกฎาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 23 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องวงปิด (CCTV) จำนวน 23 โครงการ พร้อมอุปกรณติดต้ง 400 จุด 18 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบ 3156 (3056) บ้านบุเปีอย-บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 12 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 08 มิถุนายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยาง Css-1 จำนวน 70,582 ลิตร เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 31 สายทาง รวม 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก 21 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,388 ตัน 17 เมษายน 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 เมษายน 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ชมวิว จำนวน 10 คัน จำนวน 1 โครงการ 28 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 28 มีนาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,865 ตัน 05 มีนาคม 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 9,865 ตัน (เพิ่มเติม) 05 มีนาคม 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน 1,619 ตัน เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 17 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 105,600 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 13,552 ตัน ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 11 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 13 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 7 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 มกราคม 2557 pdf
แก้ไขประกาศ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 56 เครื่อง และเชื่อมต่อชลประทานระบบท่อ จำนวน 5 รายการ 24 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 92,400 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 7 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 23 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 208,000 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 13 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 21 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 20 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 15 มกราคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 105,600 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 15 มกราคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 โครงการ 10 มกราคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างแพเกล็กสาธารณะ กว้าง 7.20 ม. ยาว 18 ม. จำนวน 2 ลำ 27 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 12 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 158,400 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 12 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 26 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้าง และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 10 โครงการ 17 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการก่อสร้าง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ 04 ธันวาคม 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง (AC 60/70) จำนวน 158,400 ลิตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 12 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 29 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 12 สายทาง จำนวน 1 โครงการ 27 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชุนในสถานศึกษา (Knowledge Center) จำนวน 2 โครงการ 21 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ 19 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 18 พฤศจิกายน 2556 pdf
ประกาศประมูลซื้อรถเกี่ยวข้าว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อมรถบรรทุกลากจูง 15 พฤศจิกายน 2556 pdf
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07 พฤศจิกายน 2556 pdf
ประกาศประมูลซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสารหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2554
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 167 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี