องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการที่มีของ สถ.

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
การคัดเลือกข้าราชาร สถ. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (มท 0802.4/ว 789) 24 เมษายน 2552
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (มท 0803/ว 794) 24 เมษายน 2552
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (ต่อ) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] 24 เมษายน 2552
เปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินละกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 (มท 0808.3/4070) 24 เมษายน 2552
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (มท 0802.4/ว 788) 24 เมษายน 2552
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (ต่อ) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 24 เมษายน 2552
รายการโอนเงินเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ 2552 (มท 0893.2/ว 803) 24 เมษายน 2552
การประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2552, 23 เมษายน 2552
ขยายเวลาการจัดส่งแบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครขอรับทุนเรคแซม (มท 0893.2/ว 785) 23 เมษายน 2552
ขอเชิญติดตามรับชมการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล (มท 0801.3/ว 786) 23 เมษายน 2552
การรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0801.1/ ว 271) 23 เมษายน 2552
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 และการรายงานการจัดวางระบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) [รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายฯ] 22 เมษายน 2552
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 และการรายงานการจัดวางระบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) [เอกสารแนบ] 22 เมษายน 2552
การปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน (มท 0211.6/ว 1099) 22 เมษายน 2552
การยกเลิกมติ ก.จ. ที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 (มท 080.2/ว 75) 22 เมษายน 2552
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (คำสั่งที่ 311-313/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552) 22 เมษายน 2552
รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0891.2/ว 772) 22 เมษายน 2552
ประชาสัมพันธ์ "เพลงอยู่อย่างพอเพียง" (มท 0891.1/ว 775) 22 เมษายน 2552
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 และการรายงานการจัดวางระบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0805/ว 1205) 22 เมษายน 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 8 (มท 0893.4/ว686) 21 เมษายน 2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว751) 21 เมษายน 2552
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด และหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว676) 01 เมษายน 2552
มอบหมายบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 (มท 0810.5/ว674) 01 เมษายน 2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว677) 01 เมษายน 2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดมหาสารคามเป็น ม.ราชภัฎอุบลราชธานี รุ่นที่ 15-19(มท0890.4/ว678 )] 01 เมษายน 2552
การแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว675) 01 เมษายน 2552
ยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว53) 01 เมษายน 2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว666) 01 เมษายน 2552
ขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว654) 31 มีนาคม 2552
การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว665) 31 มีนาคม 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 15-18 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว668) 31 มีนาคม 2552
คู่มือกระบวนงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 มีนาคม (มท 0803/ว650) 31 มีนาคม 2552
เช็คช่วยชาติสำหรับข้าราชการพลเรือนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 มีนาคม 2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (มท 0803/ว666) 31 มีนาคม 2552
หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (มท 0803/ว651) 31 มีนาคม 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 15-18 (ต่อ) [บัญชีรายชื่อฯ] 31 มีนาคม 2552
แจ้งหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว667) 31 มีนาคม 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 30 มีนาคม 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว642) 30 มีนาคม 2552
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS, คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS และกำหนดอัตราเงินเดือนในการคำนวณเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (มท 0803/ว644) 30 มีนาคม 2552
แสดง 121 - 160 บทความ จากทั้งหมด 1417 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี