องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านคำสะอาด ม.5 ต.ยางใหย๋ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง ม.5 ต.โพนแพง-บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี ม.7 ต.โพธิ์ไทร-บ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอน ม.16 ต.บุ่งหว่าย-บ้านขัวไม้แก่น ม.2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
สายบ้านลุมพุก ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล-บ้านจงพะไล ม.12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ้านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ ม.32 ต.เมืองเดช-บ้านนาเจริญ ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งเพ ม.1 ต.พรสวรรค์-บ้านโคกเทียม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบกออก ม.6 ต.โนนผึ้ง-บ้านน้ำคำ ม.6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเพ็ก ม.4 ต.ดุมใหญ่-ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 ต.คำเขื่อนแก้ว-ทางหลวงหมายเลข 2137 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเยีย-บ้านเสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ม.1 ต.โพนแพง-บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม-บ้านโคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมัง ม.1 ต.โนนกลาง-ทางหลวงหมายเลข 2178 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า-บ้านสันติสุข ม.10 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกระเสียน ม.11 ต.เขื่องใน-บ้านกุดตากล้า ม.3 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโนนน้อย ม.5 ต.โนนโหนน-บ้านหนองกินปลา ม.9 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านเป็ด ม.7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต.เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง - บ้านถ้ำเต่า ม.2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี-บ้านค้อ ม.2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ออก ม.6 ต.โพธิ์ใหญื-บ้านมดง่าม ม.6 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 ต.สองคอน-บ้านม่วงใหญ่ ม.1 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง ม.4 ต.เก่าขาม - บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์-บ้านหนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยโม่ สายบ้านโนนเจริญ ม.13 ต.กุดชมภู - บ้านดอนจิก ม.1,14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่-บ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ๋าฮี ม.11 ต.โพธิ์ไทร-เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรังแร้ง ม.7 ต.โพนเมือง - ทางหลวงหมายเลข 2415 อ. เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง ม.15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 2134(ตอนตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่)-บ้านโนนยาง ม.11 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศ.พ.ช) ต.จาระแม-ทางหลวงหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านผักแว่น ม.3 ต.ยางขี้นก เชื่อม ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังเคน ม.4 ต.พังเคน อ.นาตาล-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลฃ2050 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน ม.4 ต.แจระแม-เชื่อมทางหลวงหมายเลข อบ.3390 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางหลวงชนบทหมายเลข 4070(บ้านนาคาย-บ้านหนามแท่ง)-บ้านคำฮี ม.10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมง ม.1 ต.ป่าโมง-บ้านม่วง ม.5 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี