องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ 02 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสุขเกษม ม.14 ต.คันไร่ อ.สิรินธร บ.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม ม.14 ต.คันไร่ - บ้านกุดชมภู ม.11 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง ม.9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย - บ.เสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย ม.7 ต.นากระแซง - บ.ห่องคำ ม.4 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่นาคลอง ม.17 ต.กุดชมภู - บ.แก่งยาง ม.10 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข่าโคม ม.2 ต.ปะอาว - บ.ดอนชี ม.8 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม - บ.โคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ ม.9 ต.ธาตุ - บ.หนามแท่ง ม.3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาดุก ม.16 ต.ไร่น้อย - บ.นาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง ม.14 ต.เมืองเดช - ทางหลวงหมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ม.2 ต.โนนกลาง - บ.คลองแสงจันทร์ ม.10 ต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนสาย ม.6 ต.คอนสาย - บ.แดง ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง - บ.บัวงาม ม.3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง ม.6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ.นาสะเดา ม.13 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3213 บ้านหนองม่วงฮี-บ้านโพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3236 บ้านนาไฮ-บ้านคำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.1050 บ้านบก-บ้านดอนใต้ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3079 บ้านดอนโทน-บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.2141 บ้านสำโรง-บ้านปากห้วย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3124 บ้านตบหู-บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3156 บ้านหนองขุ่น-บ้านหนองครอก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3055 บ้านหนองไฮ-บ้านทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3146 บ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3089 บ้านโนนบาก-บ้านห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวจราจร สายทาง อบ.3075 บ้านคำนกเปล้า-บ้านดอนดู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3207 บ้านโนนยาง-บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายทาง อบ.3181 บ้านห้วยข่า-บ้านคำบาก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี 21 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 15 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจจัดจ้าง บัญชีโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 1 ชุด 07 กุมภาพันธ์ 2560
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี