องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๔,๙๓๒ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Css-๑ จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ ลิตรเพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๙ สายทาง ๑ โครงการ 25 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ โครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๕ โครงการ 09 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๔ โครงการ 06 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๑๓ โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2558
โคงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน จำนวน 10 โครงการ 04 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๘,๗๙๕ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๑๐ สายทาง 04 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง จำนวน ๓,๗๔๖ ตันเพื่อซ่อมปรับปุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๕๘ สายทาง 03 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักกลหนักรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๔ คัน 03 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 03 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านบัวงามวิทยา , โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก และ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 30 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก ๑๒,๙๗๖ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอลกรีต จำนวน ๙ สายทาง 30 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css-๑ จำนวน ๑๐๘,๘๐๐ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๙ สายทาง 28 มกราคม 2558
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ 20 มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน 30 ธันวาคม 2557
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม และ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 27 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสาร) 26 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบารัง และข้ามห้วยสุ่งช้าง จำนวน 2 โครงการ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสาร) 26 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 โครงการ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสาร) 26 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตราฐานโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 23 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 โครงการ 20 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างส้วม ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 โครงการ 19 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ (แก้ไข) 18 ธันวาคม 2557
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ 17 ธันวาคม 2557
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบารัง และข้ามห้วยสุ่งช้าง จำนวน 2 โครงการ 12 ธันวาคม 2557
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 50 คัน 20 ตุลาคม 2557 pdf
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ), พนักงานขับพร้อมบริการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง จำนวน 50 คัน 20 ตุลาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) จำนวน 3 โครงการ 30 กันยายน 2557
โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 4 โครงการ 23 กันยายน 2557
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 16 กันยายน 2557 pdf
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 05 กันยายน 2557 pdf
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 26 คัน และ โครงการเช่ารถยนต์ตู้ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน 30 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 25 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ 23 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ - ส่ง นักเรียน จำนวน 8 คัน 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอบันได จำนวน 1 คัน (แก้ใข) 20 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอบันได จำนวน 1 คัน 14 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง) จำนวน 3 โครงการ 11 สิงหาคม 2557 pdf
โครงการประมูลเช่ารถยนต์กะบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 60 คัน ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 โครงการ 23 กรกฎาคม 2557 pdf
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 167 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี