องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต.เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง - บ้านถ้ำเต่า ม.2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางิ้ว ม.2 ต.สะพือ-บ้านตระการ ม.1 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ่านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช -บ้านห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2173 - บ้านด่านเก่า ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวท่า ม.5 ต.ท่าช้าง-บ้านบุ่งมะแลง ม.10 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.8 ต.ขามเปี้ย - บ้านบ่อหิน ม.5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข2222-บ้านห้วยสะคาม ม.3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน ม.4 ต.แจระแม-เชื่อมทางหลวงหมายเลข อบ.3390 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบทหมายเลข 4070(บ้านนาคาย-บ้านคำหนามแท่ง)-บ้านคำฮี ม.10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ๋าฮี ม.11 ต.โพธิ์ไทร-เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม-บ้านโคกสว่าง ม.11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง ม.4 ต.เก่าขาม - บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุมพุก ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล บ้านจงพะไล ม.12 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี-บ.คำค้อ ม.2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.อิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์- บ.หนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ฏ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านนาไหทอง ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่-บ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมง ม.1 ต.ป่าโมง-บ้านม่วง ม.5 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 22 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 22 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน 02 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 30 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่อยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน 13 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 02 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเดชอุดม 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 โรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 16 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 23 ธันวาคม 2559 pdf
แสดง 81 - 120 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี