องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ-บ.อาเลา ม.1 ต.ค้อน้อย 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบก ม.2 ต.หนองทันน้ำ-บ.ฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าเมือง ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง-บ.นาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกน้อย ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย-บ.ดงกระชู ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ.นาไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านยางโยภาพ ม.4 ต.ยางโยภาพ-บ.โนนรังใหญ่ ม.4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากหมี่ ม.1 ต.กระโสบ-บ.ดงแสนสุข ม.15 ต.ไร่น้อย 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาดฮี ม.5 ต.นาโพธิ์-บ.ไร่ใต้ ม.4 ต.ไร้ใต้ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.13 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ-บ.หนองหัวงัว ม.5 ต.บอน อ.สำโรง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย-บ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหัวดอน-บ.มะพริก ม.9 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสร้างมิ่ง ม.6 ต.หนองเมือง-บ.หนองซองแมว ม.3 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมชาติ ม.9 ต.หนองสะโน-ทางหลวงหมายเลข 2182 (ตอนเดช-บุณฑริก) 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุข-บ.โพนเมือง ม.4 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู ม.9 ต.นาเยีย-บ.โนนยานาง ม.11 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุข ม.1 ต.ศรีสุข-บ.ยางขี้นก ม.1 ต.ยางขี้นก 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องไผ่ ม.3 ต.ดุมใหญ่-บ.ศรีสวาท ม.13 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ-บ.กุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่-บ.แดง ม.2 ต.เหล่าแดง 17 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.6 ต.หัวเรือ-บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ขามใหญ่ 15 พฤษภาคม 2560
โครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวยาง ม.8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี-บ้านนาอุม ต.ไร่ขิ่ง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน-บ้านนานางวาน ม.8 ต.ม่วงใหญ่ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.5 ต.สมสะอาด-ถนนสาย อบ.2192(เดชอุดม-นาห่อม) อ.เดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านฟากทุ่ง ม.9 ต.โพนแพง 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.1-บ้านมะพริก ม.9 ต.ชีทวน-บ้านโนนจานเก่า ม.7 ต.ท่าไห 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน ม.2 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ้านหนองบ่อ ม.2 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน-บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม ม.6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม-บ.หนองถาวร ม.2 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก-บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน-บ้านค่าย ม.2 ต.นาโพธิ์ 15 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ ม.18 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข 2112 15 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 3 โครงการ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ 09 พฤษภาคม 2560 pdf
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 2,000 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน 02 พฤษภาคม 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนพิลบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดหลังคาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน 13 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2560
แสดง 41 - 80 บทความ จากทั้งหมด 494 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี