องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง ม.6 ต.นาเยีย-บ้านแก้งยาง ม.6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานวล ม.4 ต.คำครั่ง - บ้านหนองยาว ม.9 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส ม.2 ต.โนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองบัว ม.3 ต.แก่งแค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยีย ม.8 ต.บ้านแขม-บ้านอ่างศิลา ม.3 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน ม.11 ต.ชีทวน - บ้านโนนจาน ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวท่า ม.5 ต.ท่าช้าง-บ้านบุ่งมะแลง ม.10 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสงใต้ ม.5 ทต.เมืองเดช-บ้านเมืองเก่า ม.1 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านนาเรือง ม.1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.8 ต.ขามเปี้ย - บ้านบ่อหิน ม.5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางิ้ว ม.2 ต.สะพือ-บ้านตระการ ม.1 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยโม่ สายบ้านโนนเจริญ ม.13 ต.กุดชมภู-บ้านดอนจิก ม.1,14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง - บ้านถ้ำเต่า ม.2 ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 ต.สองคอน-บ้านม่วงใหญ่ ม.1 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งเพ ม.1 ต.พรสวรรค์-บ้านโคกเทียม ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสี่ขา ม.5 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม-บ้านหนองแบน ม.6 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ออก ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่-บ้านมดง่าม ม.6 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะลาง ม.11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านโนนบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งเค็ง ม.1 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น-บ่านสร้างโพน ม.1 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศ.พ.ช) ต.จาระแม-ทางหลวงหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านเป็ด ม.7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเพ็ก ม.4 ต.ดุมใหญ่-ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ม.1 ต.โพนแพง-บ้านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเยีย-บ้านเสาเล้า ม.2 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมัง ม.1 ต.โนนกลาง-ทางหลวงหมายเลข 2178 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ ม.32 ต.เมืองเดช-บ้านนาเจริญ ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย-บ้านหนองหัวลิง ม.13 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี ม.7 ต.โพธิ์ไทร-บ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมง ม.1 ต.ป่าโมง-บ้านม่วง ม.5 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านนาไหทอง ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนกาหลง ม.1 ต.โนนกาหลง-ทางหลวงหมายเลข อบ.4049 อ.พิบูลมังสาหาร 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยพระโรจน์ สายบ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.ยางโภาพ - บ.โนนรังใหญ่ ม.4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ อ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.อิสานเศรษฐกิจ ม.2 ต.ไพบูลย์- บ.หนองขอน ม.8 ต.ขี้เหล็ฏ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี-บ.คำค้อ ม.2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน ม.4 ต.แจระแม-เชื่อมทางหลวงหมายเลข อบ.3390 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 19 มีนาคม 2561
แสดง 41 - 80 บทความ จากทั้งหมด 247 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี