องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : <Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตระการพืชผลและ โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กสิรินธร 08 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ (ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง) 03 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 02 มิถุนายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนน จำนวน ๒ โครงการ 26 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านเสาเล้า หมู่ 9 - บ้านบก หมู่ 2 อำเภอเดชอุดม 16 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านโนนโพธิ์หมู่ 20 - บ้านวารีอุดม หมู่ 6 เดชอุดม 13 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านศรีอุดม หมู่ 23 - บ้านทุ่งไทยงาม หมู่ 35 เดชอุดม 02 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านสายนาคำ หมู่ 5 - บ้านหม้อทอง หมู่ 6 เดชอุดม 02 พฤษภาคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) 27 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 27 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 25 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๔ โครงการ 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ หินคลุก จำนวน ๕,๔๘๐ ลบ.ม. 21 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๗,๐๑๓ ตัน 18 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 11 เมษายน 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน ๑๙ โครงการ 05 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง Css - ๑ จำนวน ๕๘,๔๐๐ ลิตร 04 เมษายน 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย ดทศบาลตำบลนาเยีย - บ้านนาดี อำเภอนาเยีย 09 มีนาคม 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 03 มีนาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน ๔๑,๗๓๗.๐๗ ลิตร เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 03 มีนาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ แอล อี ดี (LED) 29 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สถาบัน กษน. ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านคำน้ำแสบหมู่ที่ 7 - บ้านคำเปือยหมู่ 5 15 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ โครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
แก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 12 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร สายบ้านห้วยยาง ม.๑๑ ต.หัวนา - บ้านป่าติ้ว ม.๕ ต.เจียด อใเขมราฐ 27 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๒ โครงการ (รงเรียนน้ำขุ่นพิทยา,โรงเรียนเหล่างามพิทยา) 26 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 22 มกราคม 2559 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนบ้านแขมเหนือ หมู่ 7 ตำบลขามแขม - บ้านดูกอึ่ง หมู่ 6 ตำหลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร 19 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 1-3 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 4-6 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 7-9 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 10-13 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนจำนวน ๑๖ โครงการ โครงการ 14-16 18 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมาเลข 2222 - บ้านกุดเรือคำ 11 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านหัวเหว่ หมู่ 4 ตำบลโขงเจียม - เขื่อนปากมูล 11 มกราคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านห้วยหมาก - บ้านหนองฮี อำเภอศรีเมืองใหม่ 08 มกราคม 2559 pdf
แสดง 361 - 400 บทความ จากทั้งหมด 681 บทความ หน้าที่แสดง : <Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี